Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011261381

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwowa Inspekcję Farmaceutyczna oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2009/s/129/1069/D2009129106901.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/187/1565/D2002187156501.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/183/1531/D2002183153101.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/187/1566/D2002187156601.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2008/s/57/347/D2008057034701.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal apteki

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/171/1395/D2002171139501.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej aptek

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/161/1338/D2002161133801.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/161/1337/D2002161133701.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/126/1082/D2002126108201.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za które wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/85/778/D2002085077801.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1277/D2012000127701.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/481/D2015000048101.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2009/s/21/118/D2009021011801.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2010/s/204/1353/D2010204135301.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2007/s/150/1072/D2007150107201.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/216/1831/D2002216183101.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2008/s/210/1327/D2008210132701.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2011/s/18/94/D2011018009401.pdf

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000124

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2006/s/169/1216/D2006169121601.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie wytwarzania, przetwarzania, przerobu, przywozu z zagranicy lub wywozu za granicę oraz obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2000/s/77/885/D2000077088501.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/236/D2012000023601.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1172/D2014000117201.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2006/1216/D2006169121601.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie lub stosowanie środków odurzających lub substancji psychotropowych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/293/D2012000029301.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/236/D2012000023601.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie obowiązków przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1, a także warunków, jakie podmiot musi spełniać celem przechowywania środków objętych zezwoleniem w komorach przeładunkowych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/156/D2012000015601.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami zastępczymi gromadzonymi w celach naukowych przez jednostki naukowe prowadzące badania nad problematyką narkomanii

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/73/D2012000007301.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie trybu oraz warunków nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2011/1738/D2011294173801.pdf

Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2010/1396/D2010213139601.pdf

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2010/962/D2010143096201.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2007/1493/D2007205149301.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2006/1216/D2006169121601.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, a także szczegółowych zasad i warunków ich przechowywania oraz niszczenia

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2004/2231/D2004219223101.pdf

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000584

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000618

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego  oraz wyrobów medycznych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000345 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/319/1


http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1239/1

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Mariusz Furciński
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-28 13:06:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Mariusz Furciński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-30 12:59:07
  • Liczba odsłon: 8270
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1046161]

przewiń do góry