Wykaz dokumentów niezbędnych do przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki                                                                                   

            Zgodnie z art. 104a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 z późn. zm.) organ zezwalający przenosi zezwolenie na prowadzenie apteki na rzecz podmiotu, który nabył całą aptekę ogólnodostępną, w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, od podmiotu, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie, jeżeli:

1) nabywca apteki spełnia wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4-4b i art. 101 pkt 2-5 oraz przyjmuje w pisemnym oświadczeniu wszystkie warunki zawarte w zezwoleniu;

2) adres prowadzenia apteki nie ulega zmianie.

2. Stronami w postępowaniu o przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki są podmiot, który nabył całą aptekę ogólnodostępną oraz podmiot, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie.

            Wobec powyższego wniosek o przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki powinien zawierać:

1)    umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 kc, zawartą w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,

2)    tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzona jest apteka,

3)    oświadczenie o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w zezwoleniu na prowadzenie apteki,

4)    oświadczenie, że w odniesieniu do nabywcy apteki nie zachodzą przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia, o których mowa w art. 99 ust. 3 i 3a oraz art. 101 pkt 2, 3 i 5 ustawy Prawo farmaceutyczne; treść oświadczenia powinna odpowiadać treści w/w przepisów w ich aktualnym brzmieniu; w przypadku, gdy nabywcą jest spółka oświadczenia powinny być złożone w imieniu spółki oraz osobno przez każdego wspólnika lub partnera w imieniu własnym,

5)    zaświadczenie o posiadaniu przez nabywcę prawa wykonywania zawodu farmaceuty, wydane przez radę okręgowej izby aptekarskiej, której farmaceuta jest członkiem; w przypadku gdy nabywcą apteki jest spółka jawna lub partnerska do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o posiadaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty przez każdego ze wspólników,

6)    jeżeli nabywcą apteki jest lekarz lub lekarz dentysta, do wniosku należy dołączyć oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza, 

7)    oświadczenie, że dotychczasowy kierownik apteki będzie nadal pełnił swoją funkcję, a jeżeli nastąpi zmiana na stanowisku kierownika wniosek powinien zawierać dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kierownika apteki, tj.:

·         dyplom ukończenia studiów,

·         prawo wykonywania zawodu farmaceuty,

·         dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego stażu pracy w aptece oraz ewentualnej specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej (dyplom specjalizacji),

·         oświadczenie kandydata na kierownika o tym, że nie pełni funkcji kierownika w innej aptece, punkcie aptecznym lub hurtowni farmaceutycznej albo, że zrezygnuje z tych funkcji z chwilą wydania decyzji przenoszącej zezwolenie na prowadzenie apteki,

8)    jeżeli w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa apteki wejdą produkty lecznicze do wniosku należy dołączyć listę asortymentu przeniesionego w dniu sprzedaży przedsiębiorstwa apteki na nabywcę obejmującą w odniesieniu do każdego produktu: nazwę, dawkę, wielkość opakowania, liczbę opakowań, postać farmaceutyczną, kod identyfikacyjny EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, numer serii oraz datę ważności,

9)    oświadczenie, że przedmiotem działalności spółki jawnej lub partnerskiej jest wyłącznie prowadzenie aptek,

10) oświadczenie, że adres prowadzenia apteki nie ulegnie zmianie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazane dokumenty należy złożyć w oryginałach lub notarialnie poświadczonych kopiach.

W celu zabezpieczenia interesu stron postępowania wskazane jest aby umowa przeniesienia apteki jako zorganizowanego zespołu składników przeznaczonych do prowadzenia działalności zawierała postanowienia regulująca zobowiązania stron na wypadek odmowy przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki.

Oświadczenie do wypełnienia I.doc

Oświadczenie do wypełnienia II.doc

Oświadczenie do wypełnienia III - tylko dla spółek.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Mariusz Furciński
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-12 13:14:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Mariusz Furciński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-12 13:14:50
  • Liczba odsłon: 8057
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1067986]

przewiń do góry