Na podstawie art. 63. §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 ze zm.):

1) podania,

2) żądania,

3) wyjaśnienia,

4) odwołania,

5) oświadczenia stron,

6) oświadczenia innych uczestników postępowania,

7) zażalenia,

8) prośby o przywrócenie terminu (z art. 58),

9) skargi,

10) wnioski,

muszą być wnoszone w formie pisma, w jeden z niżej wymienionych sposobów:

1) pisemnie;

2) pocztą elektroniczną – wówczas pismo musi być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym;

3) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej;

4) ustnie do protokołu sporządzonego przez pracownika urzędu i podpisanego przez wnoszącego podanie.

   Podania, oświadczenia woli i inne pisma, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 ze zm.) składane do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego powinny być formułowane w języku urzędowym - polskim.

    Odwołanie zawsze powinno być sporządzone w języku urzędowym - polskim.

   Sporządzenie podania w języku niewłaściwym oznacza, że podanie jest obarczone błędem formalnym.

   Wnoszone podanie, zgodnie z art. 63 ustęp 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, powinno zawierać co najmniej:

1) wskazanie osoby od której pochodzi,

2) jej adres,

3) treść jej żądania,

4) czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

   Przez wskazanie adresu osoby wnoszącej podanie należy rozumieć następujące informacje, jakie musi zawierać dokument, zgodnie z art. 9B ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jedn. tekst Dz. U. z 2008 Nr 139, poz. 993 ze zm.):

1) w gminach, które uzyskały status miasta:

a) nazwę miasta (dzielnicy)

b) nazwę ulicy

c) numer domu i lokalu

d) nazwę województwa

e) numer kodu pocztowego

2) w innych gminach:

a) nazwę miejscowości

b) numer domu i lokalu

c) nazwę gminy

d) nazwę województwa

e) numer kodu pocztowego

f) nazwę ulicy, jeżeli w miejscowości występuje podział na ulice.

   Adres wskazany w podaniu musi być adresem zamieszkania lub siedziby wnoszącego podanie. Wnoszący podanie może również podać adres do korespondencji.

   W przypadku wniesienia przez stronę podania niespełniającego wymagań formalnych Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, wzywa stronę do ich usunięcia w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania, w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych. 

   Niedołączenie przez pełnomocnika stosownego upoważnienia do składanego pisma, skutkuje wezwaniem samej strony do podpisu pisma lub do potwierdzenia przez stronę woli wniesienia pisma w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia podania (odwołania) bez rozpoznania w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych.

   Na podstawie art. 64 ustęp 1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

   Zgodnie z art. 64 ustęp 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach:

1) wnioski składane na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (jedn. tekst z 2008 r. Dz. U. Nr 45, poz. 271),

2) wnioski składane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.),
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wzywa wnoszącego do usunięcia braków w terminie 7 dni, pod rygorem że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. 

   Jeżeli w wyznaczonym terminie strona nie uzupełni dokumentów, podanie pozostanie pozostawione bez rozpoznania, a wszelkie uprzednio złożone dokumenty pozostają w dokumentacji urzędu.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Mariusz Furciński
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-13 13:12:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Mariusz Furciński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-13 13:12:06
  • Liczba odsłon: 5352
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1057220]

przewiń do góry