Rok 2012

Komunikat z dnia 21 marca 2012 roku

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, iż w związku z nowelizacją art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tj. z 2008 roku nr 45 poz. 271) od dnia 1 stycznia 2012 roku zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Ponadto zabroniona jest reklama placówek obrotu pozaaptecznego (np. sklepy spożywcze, drogerie, sklepy na stacjach benzynowych) i ich działalności odnosząca się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy oraz nakłada karę pieniężna w wysokości do 50000 zł.

*******************************************

Komunikat o przerwie w czynnościach WIF w Warszawie

W związku z przeprowadzką, w dniu 2 marca 2012 roku (piątek), Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny będzie nieczynny. Przepraszamy za utrudnienia.

Zapraszamy od 5 marca 2012 roku (poniedziałek) na ul. Floriańską 10 w Warszawie, I piętro w godzinach od 08.00 do 16.00.

LISTA APTEK POSIADAJĄCYCH UMOWĘ NFZ - REALIZUJĄCYCH RECEPTY NA LEKI REFUNDOWANE - NA DZIEŃ 03.01.2012 GODZINA 20:10 (756 kB)
( żródło danych - strona Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ )

Rok 2011

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 21 grudnia 2011 w sprawie zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz punktu aptecznego na terenie województwa mazowieckiego (239 kB)

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 6 grudnia 2011 w sprawie szczepionek zalecanych na terenie województwa mazowieckiego (1180 kB)

oraz

Oświadczenie pacjenta o prawidłowym przechowywaniu (transporcie) szczepionki i zgoda na podanie tej szczepionki - wzór oświadczenia (346 kB)

Informacja dla pacjentów z terenu województwa mazowieckiego w sprawie szczepionek zalecanych nabywanych w aptekach - wytyczne dla pacjenta (634 kB)

*******************************************

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przestrzega przed zakupem i stosowaniem leków niewiadomego pochodzenia.

W dniu 20 maja 2011r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie uczestniczyli w charakterze ekspertów w akcji przeprowadzonej przez Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji. Inspektorzy sprawdzali legalność wprowadzenia do obrotu asortymentu oferowanego do sprzedaży w czasie trwania Targów Medycyny Naturalnej w Hali Warszawianki.

Stwierdzono, że większość oferowanych do sprzedaży na Targach specyfików, prezentowanych jako wywierające działanie terapeutyczne do stosowania w różnych jednostkach chorobowych, nie posiada dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych ustawą Prawo farmaceutyczne.

Preparaty prezentowane na stołach często nie posiadały opisu w języku polskim ani żadnym innym języku europejskim. Nie był podany skład, a w konsekwencji nie wiadomo jakie jest faktyczne działanie.

Z uwagi na to, że preparaty te nie podlegały kontroli jakości określonej przepisami dopuszczającymi je do obrotu na terenie Polski, nie można wykluczyć, iż mogą zawierać niebezpieczne dla organizmu substancje czy zanieczyszczenia. Substancje zawarte w specyfikach mogą wchodzić w reakcję z lekami powodując zniesienie lub nasilenie ich działania, co w konsekwencji może prowadzić do ciężkich powikłań. Mogą także zwiększać ryzyko zachorowania na inne choroby lub powodować reakcje alergiczne.

W zakresie źródła nabycia produktów leczniczych, w tym opartych na tradycyjnych składnikach roślinnych, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina, iż jedynym legalnym i pewnym miejscem zaopatrzenia jest apteka ogólnodostępna, punkt apteczny oraz inne placówki obrotu pozaaptecznego w zakresie produktów wymienionych na listach Ministra Zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. Nr 204, poz. 1353).

*******************************************

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego, opublikowane dnia 02.02.2011 w Dzienniku Ustaw Nr 23 poz. 126.

Plik zawierający obraz rozporządzenia MZ w formacie Acrobat Reader do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia - Dz. U. Nr 23 poz. 126 (330 kB)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia na stronie Rządowego Centrum Legislacji - Dz. U. Nr 23 poz. 12

*******************************************

Informacja o utrudnieniach w dojechaniu do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 31 w dniach 26-27 maja 2011 roku w godzinach pracy 08:00-16:00 (czwartek-piątek).

W dniach 26-28 maja 2011 roku (czwartek-sobota), na zaproszenie Prezydenta RP, odbędzie się w Warszawie spotkanie prezydentów państw Europy Środkowo-Wschodniej i prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

W Warszawie zostanie ograniczony ruch drogowy i pieszy. Zamknięte będą miejsca parkingowe dla pojazdów na ulicach w centrum miasta. Na całym Trakcie Królewskim i na ulicach położonych w jego okolicach obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się i postoju oraz na całej drodze z portu lotniczego. W piątek 27 maja ulica Krakowskie Przedmieście będzie zamknięta. Ograniczenia dotyczyć będą Starego i Nowego Miasta, ul. Bonifraterskiej, ul. Anielewicza, w okolicach Dworca Centralnego i na Al. Jerozolimskich .

W piątek 27 maja 2011 roku piesi nie będą mogli przechodzić przez wschodnią część placu Zamkowego od kolumny Zygmunta do Zamku Królewskiego oraz ul. Krakowskie Przedmieście obustronnie, na odcinku od ul. Ossolińskich do skweru Hoovera.

Zmianie ulegną trasy i rozkłady komunikacji publicznej w centrum miasta. Więcej informacji na stronie - rozkładów jazdy ZTM.

*******************************************

Wojewoda Mazowiecki w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu strategii "Sprawne Państwo 2011 - 2020", które będą trwały od 8 kwietnia do 12 maja 2011r.

Pismo Wojewody Mazowieckiego o konsultacjach społecznych projektu strategii "Sprawne Państwo 2011 - 2020" (3806 kB)

Szczegóły konsultacji społecznych projektu strategii "Sprawne Państwo 2011 - 2020" pod adresem: http://www.mazowieckie.pl/news/index/st:1/id:2779.html

*******************************************

Stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego odnośnie sprzedaży leków na Allegro.

W związku z pojawiającymi się doniesieniami odnośnie planowanego uruchomienia przez serwis Allegro usługi polegającej na sprzedaży przez apteki za pośrednictwem strony internetowej www.allegro.pl produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Warunki prowadzenia sprzedaży wysyłkowej leków określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. Nr 60, póz. 374).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia „Podstawą wydania produktu leczniczego z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego, zwanych dalej "placówkami", w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych jest zamówienie złożone:

1) w miejscu prowadzenia placówki;
2) telefonicznie;
3) faksem;
4) za pomocą poczty elektronicznej;
5) za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej placówki."

Katalog ten enumeratywnie wymienia sposoby składania zamówienia na produkty lecznicze będące przedmiotem sprzedaży wysyłkowej.

Biorąc pod uwagę fakt, iż zamówienie będzie dokonywane za pośrednictwem Allegro nie będą spełnione warunki przewidziane dla zamówienia produktu leczniczego. Jak wskazuje § 2 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, formularz zamówienia musi być umieszczony na stronie internetowej placówki (apteki albo punktu aptecznego), a nie na stronie internetowej pośrednika pomiędzy sprzedającym a kupującym jakim jest Allegro. Formularz taki musi również spełniać wymogi, o których mowa w § 2 ust. 2.

Podsumowując, stwierdzić należy, iż sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych, także tych o kategorii dostępności OTC, poprzez serwis internetowy Allegro w świetle obowiązujących przepisów jest niedopuszczalna. Cytowane rozporządzenie wskazuje na dopuszczalne formy składania zamówienia, żadna z tych form nie umożliwia kupującemu złożenia zamówienia poprzez stronę internetową pośrednika, jakim w tym przypadku będzie Allegro.

Mając powyższe na uwadze, proszę aby w trakcie kontroli w aptekach i punktach aptecznych zwracali Państwo uwagę czy działalność, o której mowa w przedmiotowym piśmie nie jest przez kontrolowanych przedsiębiorców prowadzona.

Rok 2010

Dzień 27.12.2010 roku wolny od pracy.

W dniu 27.12.2010 roku, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie będzie nieczynny, stosownie do Zarządzenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 21.01.2010 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 roku.

*******************************************

Trzydniowa żałoba na Mazowszu.

W dniu 12.10.2010 r. Wojewoda mazowiecki w związku z tragicznym wypadkiem w Nowym Mieście nad Pilicą od godz. 12.00 12 października (wtorek) do 24.00 14 października (czwartek) wprowadza żałobę na terenie województwa mazowieckiego.

*******************************************

Godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy.

UCHWAŁA RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy - plik programu Acrobat Reader firmy Adobe o rozszerzeniu pdf (0,137 MB).

Załącznik nr 1 - Wykaz aptek ogólnodostepnych ze zmienionym czasem pracy na terenie m.st. Warszawy - plik programu Acrobat Reader firmy Adobe o rozszerzeniu pdf ( 0,166 MB).

Załącznik nr 2 - Wykaz aptek pełniących stałe dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy na terenie m.st. Warszawy - plik programu Acrobat Reader firmy Adobe o rozszerzeniu pdf (0,048 MB).

*******************************************

Komunikat MWIF z dnia 2 czerwca 2010 r. Plik programu Acrobat Reader firmy Adobe o rozszerzeniu pdf (0,493 MB).

Komunikat MWIF z dnia 2 czerwca 2010.

*******************************************

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 1 z dnia 18 maja 2010 r.

Komunikat MWIF nr 1 z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie obowiązku przechowywania produktów leczniczych termolabilnych w warunkach zgodnych z wymaganiami określonymi przez wytwórcę lub podmiot odpowiedzialny.

*******************************************

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego - Jakie informacje musi zgłosić przedsiębiorca przy odbiorze zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptcznego.

Komunikat MWIF z dnia 25 marca 2010 roku.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie informuje, że po uzyskaniu zezwolenia, przed uruchomieniem apteki, podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ma obowiązek niezwłocznie powiadomić inspektorat oddzielnym pismem o zamiarze uruchomienia apteki.

Pismo powinno zawierać następujące informacje:
1. nazwę podmiotu, siedzibę i adres,
2. nazwę apteki i jej adres,
3. nr zezwolenia na prowadzenie apteki i datę jego wydania,
4. datę uruchomienia apteki,
5. godziny otwarcia apteki,
6. numery telefonu i faksu do apteki,
7. adres e-mail apteki.
Wzór - informacja o zamiarze uruchomienia apteki. (37 kB)

Do pisma należy dołączyć wykaz wszystkich pracowników fachowych apteki (farmaceutów i techników farmaceutycznych) sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wykaz powinien zawierać:
1. imię i nazwisko pracownika fachowego (również kierownika apteki),
2. tytuł zawodowy,
3. nr dyplomu i datę jego wydania,
4. nr prawa wykonywania zawodu i datę jego wydania.
Wzór - wykaz farmaceutów i techników farmaceutycznych zatrudnionych w aptece. (45 kB)

W dniu złożenia powyższych informacji należy przedstawić do zarejestrowania lub podpisu:
1. książkę kontroli apteki,
2. książkę ewidencji farmaceutów i techników farmaceutycznych,
3. książkę kontroli środków odurzających,
Strony tytułowe należy wypełnić. W książce ewidencji farmaceutów i techników farmaceutycznych należy wpisać dane wszystkich pracowników fachowych (mają być zgodne z wykazem pracowników fachowych).

Jednocześnie przypominam, że każdą zmianę na stanowisku kierownika, właściciel apteki powinien zgłosić do Inspektoratu, niezwłocznie, z podaniem dokładnej daty tej zmiany, składając jednocześnie dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stawianych kandydatowi na to stanowisko - określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 45 poz. 271), jego oświadczenie o podjęciu się tej funkcji (aktualny wzór oświadczenia jest dostępny w plikach do pobrania na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu - www.wiif.waw.pl) oraz uchwałę Właściwej Izby Aptekarskiej w sprawie wydania pozytywnej opinii osobie zgłoszonej do pełnienia tej funkcji, celem potwierdzenia spełnienia warunków określonych w art. 99 ust. 4a cytowanej wyżej ustawy.

Zgłoszeniu podlega również każda zmiana dotycząca danych przedsiębiorcy oraz apteki (np numerów kontaktowych do apteki, adresu e-mail i godzin czynności apteki).

*******************************************

Pismo GIF z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie zasad zatrudniania kierownika apteki. Plik programu Acrobat Reader firmy Adobe o rozszerzeniu pdf (0,64 MB).

Pismo GIF z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie zasad zatrudniania kierownika apteki.

Rok 2009

Komunikat MWIF z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzonej oceny przydatności składników majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie i delegaturach. Plik programu Acrobat Reader firmy Adobe o rozszerzeniu pdf (2,05 MB).

Protokół MWIF z dnia 25 listopada 2009 w sprawie przeprowadzonej oceny przydatności składników majątku ruchomego.

*******************************************

Komunikat MWIF z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie obowiazku zgłaszania do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie zamiaru prowadzenia przez uprawnione podmioty wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (OTC) (0,327 MB).

Komunikat MWIF z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie obowiazku zgłaszania do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie zamiaru prowadzenia przez uprawnione podmioty wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (OTC).

Wzór sprawozdania dla hurtowni farmaceutycznych zajmujących się obrotem lekami honorowany przez Ministerstwo Zdrowia i otrzymany od Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Plik w formacie bazy danych Access firmy Microsoft o rozszerzeniu mdb, spakowany programem archiwizującym o rozszerzeniu zip (115 kB).

Wzór zestawienia dla hurtowni farmaceutycznych zajmujących się obrotem lekami.

Obraz pisma Pana Marka Twardowskiego MZ-PLR-L-46430-6761-21/JZ/09 dotyczący ww wzoru. Plik programu Acrobat Reader firmy Adobe o rozszerzeniu pdf (224 kB).

Obraz pisma Pani Zofii Ulz GIF-N-412/51/AR/09 dotyczący ww wzoru.

*******************************************

Komunikat MWIF z dnia 08 kwietnia 2009 r. w sprawie substancji czynnych bardzo silnie działających (wykaz A), substancji silnie działających (wykaz B), oraz substancji narkotycznych (wykaz N). Plik programu Acrobat Reader firmy Adobe o rozszerzeniu pdf.

Komunikat MWIF z dnia 08 kwietnia 2009.

Informujemy o nowych formularzach dostępnych na naszych stronach BIP Formularz - Wniosek zakładu leczniczego dla zwierząt lub lekarza weterynarii prowadzącego indywidualną praktykę lekarsko-weterynaryjną o wydanie zgody na posiadanie w celach medycznych środków odurzających grupy I-N, II-N, III-N oraz substancji psychotropowych grupy II-P, III-P i IV-P

Zgody dla lekarzy weterynarii lub zakładów leczniczych dla zwierząt na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające grup I- N, II- N I III- N lub substancji psychotropowych grup II- P, III-P I IV-P

Wzór wniosku o uzyskanie zgody na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierające środki odurzające grup I-N, II-N i III-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P, które zostały dopuszczone do obrotu jako produkty lecznicze na podstawie przepisów prawa farmaceutycznego

Formularz WIIF-Formularz-004.pdf:
Wzór wniosku o uzyskanie zgody na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierające środki odurzające grup I-N, II-N i III-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P, które zostały dopuszczone do obrotu jako produkty lecznicze na podstawie przepisów prawa farmaceutycznego (62kB)

Formularz - Wniosek lekarza i lekarza stomatologa prowadzącego indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub grupową praktykę lekarską, felczera, starszego felczera, zakład opieki zdrowotnej niemający apteki szpitalnej lub apteki zakładowej o wydanie zgody na posiadanie w celach medycznych środków odurzających grupy I-N, II-N, III-N oraz substancji psychotropowych grupy II-P, III-P i IV-P
w menu - Zgody dla ZOZ nie posiad. apt. szpit. lub zakł. na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające grup I- N, II- N I III- N lub substancji psychotropowych grup II- P, III-P I IV-P

Formularz - Oświadczenie o przyjęciu obowiązków osoby odpowiedzialnej za stosowanie, przechowywanie oraz prowadzenie ewidencji lub dokumentacji środków odurzających i substancji psychotropowych
w menu - Zgody dla lekarzy weterynarii lub zakładów leczniczych dla zwierząt na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające grup I- N, II- N I III- N lub substancji psychotropowych grup II- P, III-P I IV-P
oraz
w menu - Zgody dla ZOZ nie posiad. apt. szpit. lub zakł. na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające grup I- N, II- N I III- N lub substancji psychotropowych grup II- P, III-P I IV-P"

*******************************************

Informacja o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Św. Wincentego 54 lok. 22.
Informuję, iż decyzją znak WIF.WA.II.RB.4102/59/08 z dnia 12 listopada 2008r. (decyzja jest prawomocna) cofnięto Panu Rafałowi Szymańskiemu zamieszkałemu w Ząbkach przy ulicy Stefana Batorego 2a m. 67 wpisanemu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Ząbki pod numerem 6187, NIP 125-055-25-63 zezwolenie znak WIF.Z.136/2002 z dnia 8 listopada 2002r. na prowadzenie apteki ogólnodostępnej zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Św. Wincentego 54 lok. 22.

*******************************************

Obrót pozaapteczny - nowe rozporządzenia Ministra Zdrowia

1) Kryteria klasyfikacji produktów leczniczych do wykazów o których mowa w art. 71 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne
Dz. U. z 2009 r. nr 24 poz. 151" na stronie Kancelarii Sejmu
2) Kwalifikacja osób wydających produkty lecznicze - placówkach obrotu pozaaptecznego, oraz wymagania, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie placówek obrotu pozaaptecznego i punktu aptecznego
Dz. U. z 2009 r. nr 21 poz. 118" na stronie Kancelarii Sejmu

*******************************************

Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie recept na środki odurzające i substancje psychotropowe

W dniu 22 stycznia 2009 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się robocze spotkanie poświęcone nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt (Dz.U. nr 97, poz. 891). W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Nadzoru Farmaceutycznego, Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Głównego Lekarza Weterynarii oraz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej W trakcie dyskusji przyjęto, że do czasu ukazania się znowelizowanego rozporządzenia będą realizowane recepty weterynaryjne na dotychczasowym wzorze z „zielonym paskiem"- (muszą być szczegółowo i starannie opisane) oraz wypracowano projekt nowelizacji w/w rozporządzenia.
Z wyrazami szacunku,
dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
al. Przyjaciół 1 lok. 2 00-565 Warszawa
tel/fax: (+48 22) 628 93 35 vetpol@vetpol.org pl www.vetpol.org.pl 

*******************************************

Decyzja wstrzymująca w obrocie środek leczniczy Polopiryna C opakowanie a 10 tabl. musujących

Decyzja wstrzymująca w obrocie Polopiryna C opakowanie a 10 tabl. musujących (1052kB)

Rok 2008

Nowy wzór książki kontroli, którą mają obowiązek posiadać kontrolowane podmioty tj. placówki obrotu hurtowego produktami leczniczymi, placówki obrotu detalicznego apteki, punkty apteczne oraz placówki obrotu pozaaptecznego, obowiązuje Od dnia 01.11.2008r.

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 18 listopada 2008 r.

Dyplomy uznania za poprawę jakości pracy w aptece.

Sprostowanie do materiału prasowego pt. "W nocy na Bródnie polopiryny nie dostaniesz"

Wstrzymanie w obrocie produktu leczniczego PEVISONE krem

Elektroniczna Skrzynka Podawcza w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP

Komunikat o odwołaniu ze stanowiska Zastępcy Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, z dniem 26 czerwca 2008 r. Pani Kazimiery Kolanowskiej

Komunikat MZ w sprawie w sprawie wad jakościowych produktów leczniczych spowodowanych przez niewłaściwe przygotowanie preparatów przez personel medyczny.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w związku z zaprzestaniem produkcji produktu leczniczego BEBILON AMINO

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zastosowania art. 29 ust 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.- Prawo farmaceutyczne do produktów leczniczych które nie uzyskały przedłużenia okresu ważności pozwolenia po 31 grudnia 2008 r.

Międzynarodowe zawiadomienie o wycofaniu ostrzy chirurgicznych ConMed Linvatec Hall

Zmiana numeru konta bankowego dla wnoszenia opłat skarbowych od dnia 01.01.2008

Wymiana starych dowodów osobistych.

Informacja dla podróżujących za granicę

Rok 2006

Komunikat o śledztwie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze w sprawie wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego o nazwie handlowej Corhydron (541kB)

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 24.11.2006 r.

  Komunikat dotyczący dopuszczonych do obrotu produktów leczniczych zawierających w składzie Immunoglobulinum humanum normale. (29 kB)

Komunikat w sprawie przyjmowania zwrotów przez apteki ogólnodostępne od pacjentów produktu leczniczego Corhydron.   Pismo dla aptek ogólnodostepnych dotyczące produktu leczniczego Corhydron (168kB)

Komunikat dla Kierowników hurtowni farmaceutycznych w sprawie produktu leczniczego Corhydron.   Dla Kierowników hurtowni farmaceutycznych w sprawie produktu leczniczego Corhydron (189kB)

Komunikat dla aptek ogólnodostępnych w sprawie przekazania wykazu recept wystawionych na produkt leczniczy Corhydron.   Pismo do aptek ogólnodostępnych województwa mazowieckiego w sprawie przekazania wykazu recept wystawionych na Corhydron 250 mg produkcji PF Jelfa (168kB) Apel Wojewody Mazowieckiego do mieszkańców Mazowsza w sprawie produktu leczniczego Corhydron 250.   Apel Wojewody Mazowieckiego do mieszkańców Mazowsza (217kB)

  Komunikat Polpharma z dnia 14.09.2006 (33kB)

  Informacja firmy Polpharma o zmianie koloru tabletek leku Enarenal z dnia 31 maja 2006 r.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawa, znak HŻN/6101/25/06 z dnia 18 lipca 2006 r. wycofująca z obrotu na terytorium RP dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego pn. "MB ACTIVE" (573kB)
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Mariusz Furciński
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-13 14:48:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Mariusz Furciński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-16 14:54:54
  • Liczba odsłon: 4649
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1057233]

przewiń do góry