Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie odbywa się zgodnie z postanowieniami:

  1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie (t.j. Dz.U z 2013 r. poz.267 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46),
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67),

Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie i w delegaturach. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny i kierownicy delegatur przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 16 do 17 i czwartki w godz. od 9 do 11.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaxu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W przypadku, gdy skarga lub wniosek zgłoszone zostają ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, dane wnoszącego skargę oraz zwięzły opis treści sprawy.

Przychodząca korespondencja rejestrowana jest przez Sekretariat w Dzienniku Korespondencji a następnie - zgodnie z właściwością – przekazywana do odpowiednich komórek organizacyjnych.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny podpisuje pisma wychodzące z Inspektoratu, w czasie jego nieobecności pisma podpisuje jego zastępca lub upoważniony pracownik. Kierownicy Delegatur na podstawie posiadanych upoważnień podpisują pisma w sprawach nie zastrzeżonych do osobistej aprobaty Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Mariusz Furciński
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-13 13:16:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Mariusz Furciński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-13 13:16:53
  • Liczba odsłon: 4862
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1057212]

przewiń do góry